Thời Kỳ Ðệ Nhị Thế Chiến

Mùa hè năm 1940, quân đội Nhật và sau đó quân đội Anh chiếm đóng trường nên phải tạm dời về trường tiểu học Ðồ Chiểu ở Tân Ðịnh. Nha Học Chánh đổi tên trường là Collège Gia Long (tên vị vua đầu tiên của triều Nguyễn). Sau này, khi thành lập các lớp trung học đệ nhị cấp và bãi bỏ các lớp tiểu học, tên trường được đổi thành Lycée Gia Long.

Comments are closed.