Sinh Hoạt 2016 – 2020

  • Gia Long Bắc California trình diễn vũ khúc “ Ghé Bến Sàigòn” - ĐHGLTG Kỳ IX
    Gia Long Bắc California trình diễn vũ khúc “ Ghé Bến Sàigòn” - ĐHGLTG Kỳ IX