Mở Mang

Vào năm 1949, trường lại được nới rộng hơn. Một tòa nhà hai tầng được xây trên đường Bà Huyện Thanh Quan và sát nhập vào trường để đáp ứng sĩ số nữ sinh theo học ngày một gia tăng.

Comments are closed.