Danh Sách Các Vị Cựu Hiệu Trưởng

Sau đây là danh sách các vị cựu hiệu trưởng từ lúc sáng lập trường đến năm 1975:

 • Cô Lagrange
 • Cô Lorenzi
 • Cô Pascalini
 • Cô Saint Marty
 • Cô Fourgeront
 • Cô Malleret
 • Cô Dubois
 • Cô Nguyễn Thị Châu
 • Cô Hùynh Hữu Hội
 • Cô Nguyễn Thu Ba
 • Cô Trần Thị Khuê
 • Cô Trần Thị Tỵ
 • Cô Phạm Văn Tất

Comments are closed.