Ðổi Tên

Sau năm 1975, trường đã bị đổi tên và không còn là Trường Nữ Trung Học Gia Long như ngày xưa nữa.

Comments are closed.