Canh Tân

Vào năm 1964, trường bỏ chế độ nội trú và sửa các phòng này thành phòng học với tổng cộng khoảng 4000 học sinh, gồm 55 lớp từ đệ Tứ đến đệ Nhất học buổi sáng và 45 lớp từ đệ Thất đến đệ Ngũ học buổi chiều.

  • Năm 1965, trường dời thư viện từ phạm vi của một lớp học sang vị trí mới và rộng hơn ở tòa nhà trước kia là nhà bếp và phòng giặt cho nội trú.
  • Phòng thí nghiệm Vật Lý và Hóa Học cũng được mở rộng và trang bị đầy đủ hơn vào năm 1966.
  • Năm 1967, mở rộng giảng đường và trang bị thêm phòng nhiếp ảnh.
  • Hồ bơi được xây vào năm 1968.

Comments are closed.