Các bạn Gia Long thân mến,

     Sự phát triển và trường tồn của Hội Ái Hữu Gia Long Bắc California tùy thuộc vào sự tham gia và hậu thuẫn của các hội viên. Thân mời các bạn Gia Long gia nhập và hỗ trợ cho Hội qua địa chỉ dưới đây:

Xin nhấn vào Phiếu Gia Nhập và Niên Liễm để in và gửi về:

Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Bắc California
P.O. Box 641202
San Jose, CA 95164
– 1202
(Ngân phiếu xin đề: Hội Ái Hữu Gia Long Bắc California)

Comments are closed.