Địa chỉ lin lạc: P.O. Box 641202, San Jose, CA, 95164-1202

Điện thư: GialongBacCali@yahoo.comCopyright 2003 Gia Long High School Alumni Association of North California. All rights reserved.
GialongBacCali@yahoo.com