Địa chỉ liên lạc: P.O. Box 641202, San Jose, CA, 95164-1202

Điện thư: GialongBacCali@yahoo.com

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Copyright © 2003 Gia Long High School Alumni Association of North California. All rights reserved.
GialongBacCali@yahoo.com