Địa chỉ lin lạc: P.O. Box 641202, San Jose, CA, 95164-1202

Điện thư: GialongBacCali@yahoo.com

Hội
i Hữu Cựu Nữ Sinh
Gia Long Bắc California

BAN CỐ VẤN

GS Nguyễn Thị Bạch Hạc
GS Nguyễn Thị Xun Mai
GS Đặng Thị M
GS Hong Thị Phương Thảo    
GS L Khắc Ngọc Ty


HỘI ỒNG QUẢN TRỊ


Trương Hồng n
Phan Mỹ Dung
Nguyễn thị nh Ngọc
Trịnh Thị Nga
L Phương Thy
Nguyễn thị Đo Tơ


BAN CHẤP HNH

Nhiệm Kỳ 2014-2016

Hội Trưởng: 
Phạm thị Kim Kim
Ph Hội Trưởng: Bi thị Như Hằng
Tổng Thư K: Nguyễn Ngọc Huyền Nhung
Thủ Quỹ: Nguyễn thị Loan
Ban Văn Nghệ: Hong thị Anh Phương
Ban X Hội: Nguyễn Thu Thủy
Ban Bo Ch: Nguyễn thị H i
Ban Ngoại Vụ: Phạm Ngọc Lan
Ban Ẩm Thực: Phan Mỹ Kim
Web Master: Nguyễn thị Minh Nguyệt
      
      
                               
         Copyright 2003 Gia Long High School Alumni Association of North California. All rights reserved.
GialongBacCali@yahoo.com