Địa chỉ liên lạc: P.O. Box 641202, San Jose, CA, 95164-1202

Điện thư: GialongBacCali@yahoo.com  1980   

Hồ Thị Thục Anh
Bùi Tuyết Anh
Kiều Hạnh
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Dương Quỳnh Hoa
Uông Thị Khánh Hoà
Nguyễn Thúy Hồng
Bùi Quỳnh Giao
Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Phương Nam
Nguyễn Kim Phượng
Tôn Nữ Thanh Thúy
La Plata - MD - USA
Saigon - Việt Nam
Seattle - WA - USA
San Jose - CA - USA
Saigon - Việt Nam
Fremont – CA - USA
Houston - TX - USA
Fremont - CA - USA
Saigon - Việt Nam
Saigon - Việt Nam
Việt Nam
Clive - Iowa - USA

Copyright © 2003 Gia Long High School Alumni Association of North California. All rights reserved.

GialongBacCali@yahoo.com