1960            

Lý Lạc Ngọc Điệp
Phạm Thị Việt Nga


Arlington - Texas - USA
Lynnwood - WA -USA


Copyright © 2003 Gia Long High School Alumni Association of North California. All rights reserved.