Gia Long High School Alumnae Association of North California
Lớp Đệ Tứ 5, Niên Khóa 1965-1966  Và Các Cô Thanh Dung, Cô Kim Oanh, Cô Hiếu Hạnh, Cô Tuyết